Salvgardare

Protecția împotriva hărțuirii, exploatării și abuzului sexual și a abuzului asupra copiilor


1. Declarație
SCOP plasează demnitatea umană în centrul activității sale de ajutorare și dezvoltare. În cadrul SCOP recunoaștem, responsabilitatea deosebită pe care o avem în promovarea demnității umane în cadrul propriei noastre organizații, și de a menține un loc de muncă sigur și respectuos. Recunoaștem importanța culturii organizaționale și a responsabilității pentru a crea o organizație sigură și solidară pentru personalul nostru, partenerii noștri și comunitățile cu care lucrăm.
La SCOP, credem că toți oamenii au dreptul de a-și trăi viața fără hărțuire, exploatare sau abuz sexual, și faptul că niciun copil nu ar trebui să fie supus abuzului, sub nicio formă. Credem că hărțuirea, exploatarea și abuzul sexual, precum și abuzul asupra copiilor, au o probabilitate mai mare de a fi exercitate asupra anumitor grupuri de persoane din cauza inegalităților și a vulnerabilităților, în special a celor cu care se confruntă femeile, adulții vulnerabili și copiii. Recunoaștem faptul că există o putere inegală între angajații SCOP și personalul asociat și persoanele cu care colaborăm și lucrăm în cadrul programelor noastre, și de asemenea între persoanele din cadrul organizației noastre. Ne aşteptăm ca puterea noastră să nu fie folosită pentru a ne avantaja pe noi înşine sau a face rău altora.
SCOP recunoaște că avem responsabilitatea de a proteja persoanele cu care lucrăm, și care lucrează pentru noi, și ne vom strădui în permanență să prevenim hărțuirea, exploatarea și abuzul sexual și abuzul asupra copiilor. Luăm în serios toate raportările de hărțuire sexuală, exploatare și abuz, precum și abuz asupra copiilor. Acțiunile noastre sunt informate de o abordare centrată pe supraviețuitor, ceea ce înseamnă că nevoile și dorințele supraviețuitorilor ne ghidează răspunsul, faptul că supraviețuitorii sunt tratați cu demnitate și respect, iar drepturile supraviețuitorilor la intimitate și sprijin sunt prioritare.
SCOP are o abordare de toleranță zero față de hărțuirea sexuală, exploatare și abuz, și față de abuzul asupra copiilor. Vom examina cu atenție acuzațiile, și vom investiga și vom lua măsuri disciplinare adecvate, acolo unde este necesar, luând în considerare drepturile și interesele supraviețuitorului, în conformitate cu abordarea SCOP centrată pe supraviețuitor. Facem foarte clar faptul că hărțuirea, exploatarea și abuzul sexual, precum și abuzul asupra copiilor, sub orice formă, săvârșite de către personalul nostru, parteneri sau alt personal asociat, față de oricine, nu vor fi tolerate.

2. Sfera de aplicare
Această politică se aplică tuturor angajaților SCOP și personalului asociat:
• Angajații SCOP includ toți angajații oricărei entități SCOP, membrii SCOP, filialele/punctele de lucru SCOP și sediile SCOP;
• Personalul asociat include membrii consiliului de administrație, voluntarii, stagiarii și vizitatorii și entitățile partenere și personalul aferent. Aceștia includ entitățile care nu fac parte din SCOP și angajații lor, precum și persoanele care au încheiat acorduri de parteneriat, de subfinanțare sau acorduri de subcontractare cu SCOP. Politica se aplică atât în timpul, cât și în afara orelor normale de lucru. Acțiunile întreprinse de către angajații SCOP și de personalul asociat în afara orelor de lucru care sunt considerate a fi în contradicție cu prezenta politică vor fi considerate drept o încălcare a acesteia.
Definiții suplimentare legate de această politică sunt incluse în Anexa 2.

3. Angajamente
Cultură organizațională, conducere și responsabilitate
a) SCOP va depune toate eforturile pentru a promova, crea și menține o cultură organizațională sigură pentru toate persoanele care lucrează pentru și cu SCOP, inclusiv pentru partenerii noștri și pentru comunitățile în care lucrează SCOP. În orice moment, este de așteptat ca liderii SCOP să promoveze valorile de salvgardare ale SCOP prin evidențierea angajamentului organizației față de egalitate, diversitate și respect pentru ceilalți. SCOP va crea un mediu în care este sigură abordarea hărțuirii sexuale, a exploatării și a abuzului și a abuzului asupra copiilor.
b) SCOP va dezvolta strategii de protecție specifice organizației, cu niveluri adecvate de capacitate dedicată și resurse alocate la toate nivelurile organizației, pentru a preveni și a răspunde hărțuirii sexuale, exploatării și abuzului și abuzului asupra copiilor.
c) SCOP va asigura supraveghere la nivel înalt și responsabilitate în ceea ce privește eforturile sale de salvgardare. Vom face acest lucru prin monitorizarea și revizuirea performanțelor noastre privind salvgardarea și prin solicitarea de feedback din partea angajaților SCOP și a personalului asociat, a partenerilor, a participanților la programe și a comunităților în care lucrează SCOP, cu privire la eficacitatea măsurilor noastre de salvgardare. Ne angajăm în învățarea și îmbunătățirea continuă pentru a preveni și a răspunde la hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul și abuzul asupra copiilor. Vom fi responsabili și transparenți în comunicarea eforturilor și progresului nostru către diverse audiențe interne și externe, inclusiv către structurile de administrare și de conducere ale SCOP, personalul, donatorii, partenerii, sectorul umanitar în general și comunitățile. Toate informațiile transmise se vor baza pe o abordare centrată pe supraviețuitor și de evaluarea riscurilor.

Managementul personalului
d) SCOP va căuta să angajeze personal care să fie în concordanță cu viziunea, misiunea și valorile noastre și, în conformitate cu legile aplicabile, nu va permite ca persoane cunoscute pentru acte de hărțuire, exploatare și abuz sexual și de abuz asupra copiilor să fie (re)angajate sau re-repartizate. Vom încorpora responsabilități adecvate la locul de muncă în funcții de conducere, manageri/coordonatori și alte poziții ale personalului. Managerii și echipele de resurse umane vor asigura procese riguroase de selecție la recrutare pentru tot personalul, în special pentru personalul care va avea contact direct sau indirect cu copii și/ sau adulți vulnerabili. Putem include în procesele de management al performanței/feedback ale managerilor / coordonatorilor pentru a crea și menține un mediu care promovează această politică și Codul de conduită de salvgardare și pentru a preveni hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul, precum și abuzul asupra copiilor.

e) SCOP se va asigura că tot personalul este conștient de Politica noastră privind salvgardarea, de comportamentele și conduita la care ne așteptăm și de modul în care trebuie să raportăm neregulile, prin includerea așteptărilor SCOP privind prevenirea hărțuirii sexuale, a exploatării și a abuzului sexual și a abuzului asupra copiilor în codurile de conduită relevante, în programe de orientare pentru noii angajați, în cursuri de sensibilizare și de perfecționare, precum și prin comunicări interne periodice.

Parteneri
f) SCOP va promova și va solicita salvgardarea împreună cu partenerii. SCOP va asigura evaluări adecvate ale salvgardării ca parte a proceselor de precauție necesară, atunci când ia în considerare parteneriate noi și existente. Ne vom alege partenerii pe baza angajamentului lor față de justiție socială și egalitate, a valorilor lor organizaționale și a modului în care își protejează personalul și participanții lor la program, precum și pe baza capacității lor de a desfășura activitatea pe care le-o solicităm. Ne vom asigura de faptul că, atunci când ne angajăm în parteneriate, sau de subcontractare, acestea: a) încorporează prezenta Politică ca anexă sau aplică în alt mod proceduri necesare de precauție și de monitorizare a subcontractanților săi în conformitate cu prezenta Politică; b) includ un limbaj adecvat care să le solicite acestor entități și persoane contractante, precum și angajaților și voluntarilor acestora, să respecte un Cod de conduită care să fie în conformitate cu standardele prezentei Politici; și c) să declare în mod expres că incapacitatea acestor entități sau persoane fizice, după caz, de a lua măsuri preventive împotriva hărțuirii, exploatării și abuzului sexual și a abuzului asupra copiilor, de a investiga și raporta în timp util acuzațiile, sau de a lua măsuri corective în cazul în care a avut loc hărțuirea, exploatarea sau abuzul sexual sau abuzul asupra copiilor, va constitui un motiv pentru care SCOP reziliază astfel de acorduri. Vom colabora să creștem capacitățile organizațiilor noastre partenere în vederea îndeplinirii angajamentelor noastre în materie de salvgardare. Vom respecta partenerii, și subcontractanții și, acolo unde este posibil și necesar, îi sprijinim în a avea competențele și capacitatea de a-și îndeplini responsabilitățile în conformitate cu această politică. În cazul furnizorilor, consultanților, contractanților independenți și al altor persoane similare, SCOP poate încorpora prezenta politică drept anexă la orice acord scris sau poate elabora sau în alt mod să dezvolte un rezumat al cerințelor cuprinse în această politică și prevederile menționate în această secțiune.
g) SCOP va colabora cu privire la salvgardarea în cadrul sectorului umanitar, inclusiv cu comunități, alte organizații, donatori, rețele ale societății civile și parteneri locali, să promoveze practicile noastre și să contribuie la eforturile mai largi de prevenire și combatere a hărțuirii, exploatării și abuzului sexual și a abuzului asupra copiilor.

Integrarea salvgardării în munca noastră
h) SCOP va întreprinde evaluări de risc pentru salvgardare, să identifice zonele de salvgardare și de hărțuire, exploatare și abuz sexual, precum și riscurile de abuz asupra copiilor, și va documenta măsurile luate pentru a elimina sau a reduce aceste riscuri.
i) SCOP va încorpora măsuri de salvgardare în elaborarea programelor / proiectelor și pe tot parcursul ciclului de implementare. Vom face acest lucru prin abordarea noastră de proiectare a programelor în colaborare, inclusiv cu partenerii noștri și participanții la program, în toate etapele, să producă o mai bună proiectare, monitorizare și evaluare a salvgardării în programele noastre. Scopul nostru este să identificăm și să atenuăm sau să minimizăm riscurile care decurg din programele / proiectele noastre.
j) SCOP se va asigura de faptul că mecanismele de raportare a hărțuirii, exploatării și abuzului sexual și a abuzului asupra copiilor sunt accesibile și facile la nevoile diferite ale oricărei persoane care dorește să raporteze, inclusiv adulții vulnerabili și copiii cei mai expuși riscului de hărțuire sexuală, exploatare și abuz și abuz asupra copiilor, comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri și angajații SCOP și personalul asociat. Vom implica participanții la programele / proiectele noastre în proiectarea, monitorizarea și evaluarea mecanismelor de raportare bazate pe comunitate. Vom crește gradul de conștientizare a comunității cu privire la comportamentele așteptate din partea angajaților noștri și a personalului asociat și cu privire la cum se poate face un raport. SCOP se va asigura de faptul că fiecare persoană responsabilă de primirea rapoartelor înțelege cum să își îndeplinească atribuțiile și cum să prelucreze rapoartele într-un mod sigur și confidențial. Vom fi transparenți cu supraviețuitorii în privința oricăror obligații sau acțiuni care ar putea trebui întreprinse ca urmare a raportării lor, inclusiv trimiterea către terți.

Răspuns și monitorizare la rapoarte
k) SCOP va oferi sprijin și asistență reclamanților și oricui a fost victimă a hărțuirii, exploatării și abuzului sexual sau a abuzului asupra copiilor comise de angajații SCOP și personalul asociat. Acestea pot include tratament medical, asistență juridică și sprijin psihosocial. Sprijinul și asistența noastră vor fi bazate pe o abordare centrată pe supraviețuitor, fezabilitate și o evaluare a riscului pentru toți cei implicați.
l) SCOP va lua măsurile adecvate, în măsura posibilităților SCOP, pentru a proteja persoanele de represalii în cazul în care acuzațiile de hărțuire sexuală, exploatare și abuz sau abuz asupra copiilor care implică angajații SCOP sau persoane asociate sunt raportate cu bună-credință.
m) SCOP se va asigura că toate acuzațiile de hărțuire, exploatare și abuz sexual, precum și de abuz asupra copiilor comise de către angajații SCOP și personalul asociat sunt examinate temeinic, evaluate în funcție de riscuri și, dacă este necesar, investigate și/ sau transmise către o altă agenție pentru investigare sau raportate la organele de drept. Investigațiile SCOP vor fi efectuate în timp util, în condiții de siguranță și cu profesionalism, de către cei cu pregătirea și experiența corespunzătoare în investigații confidențiale și care au abordări bazate pe gen și centrate pe supraviețuitor. Investigațiile vor include o evaluare a riscului pentru toți cei implicați. Vom colabora cu partenerii noștri pentru a avea capacitatea de a investiga în mod similar acuzațiile de hărțuire sexuală, exploatare și abuz și abuz asupra copiilor din partea personalului lor.
n) SCOP va lua măsuri rapide și adecvate cu orice angajat sau personal afiliat care încalcă această politică comitând hărțuire sexuală, exploatare și abuz și abuz asupra copiilor. Acestea pot include măsuri administrative sau disciplinare, acțiuni în justiție și/ sau sesizarea autorităților relevante pentru luarea unor măsuri adecvate, inclusiv urmărirea penală, atât în țara de origine a agresorului, cât și în țara gazdă. Toate acțiunile vor fi informate printr-o abordare centrată pe supraviețuitor și printr-o evaluare a fezabilității și a riscului pentru toți cei implicați.

4. Codul de conduită SCOP privind salvgardarea
Capacitatea SCOP de a-și realiza viziunea și misiunea sa depinde de eforturile individuale și colective ale tuturor angajaților SCOP și ale personalului conex. În acest scop, toți angajații SCOP și personalul asociat trebuie să susțină și să promoveze cele mai înalte standarde de conduită etică și profesională și să respecte politicile SCOP. Această politică definește conduita de salvgardare care trebuie urmată de către toți angajații SCOP și de personalul asociat, pentru a proteja pe oricine împotriva hărțuirii, exploatării și abuzului sexual și a abuzului asupra copiilor comis de angajații SCOP și personalul conex.
Acest Cod de conduită privind salvgardarea este menit să ofere un ghid ilustrativ pentru angajații SCOP și personalul asociat, pentru a lua decizii care exemplifică Codul de conduită și valorile esențiale în viața lor profesională și personală. Orice încălcare a acestui Cod de conduită de salvgardare reprezintă o îngrijorare serioasă și poate duce la acțiuni disciplinare, până la și inclusiv concediere, în conformitate cu procedurile disciplinare ale SCOP și cu legile aplicabile. Toți angajații SCOP și personalul asociat trebuie să citească și să semneze acest Cod de conduită privind salvgardarea.

5. Responsabilități
a) Toți angajații SCOP și personalul asociat au obligația de a preveni, raporta și răspunde hărțuirii sexuale, exploatării și abuzului și abuzului asupra copiilor. Este responsabilitatea tuturor angajaților SCOP și a personalului asociat de a respecta politica de salvgardare SCOP și codul de conduită SCOP privind salvgardarea. Toți angajații SCOP și personalul asociat trebuie să citească această politică și fie să semneze Codul de conduită privind salvgardarea sau să semneze un cod de conduită care este în concordanță cu sau face trimitere la această politică și la Codul de conduită privind salvgardarea.
b) Manageri, supervizori, coordonatori și manageri de resurse umane trebuie să se asigure că toți angajații SCOP și personalul asociat înțeleg și respectă politica de salvgardare SCOP și fie semnează codul de conduită privind salvgardarea sau semnează codul de conduită care este în concordanță cu această politică sau care face referire la această politică și codul de conduită pentru salvgardare. Managerii de resurse umane sunt, de asemenea, responsabili pentru o recrutare și o inițiere riguroasă și sigură, în timp ce managerii / coordonatorii și supervizorii sunt responsabili de a se asigura că personalul este bine informat și familiarizat cu această politică și problemele pe care le abordează. Managerii coordonatorii trebuie să se asigure de faptul că toți membrii personalului cu atribuții specializate în ceea ce privește această politică au asigurate experiența, formarea și sprijinul adecvat; inclusiv personalul responsabil cu primirea și tratarea rapoartelor cu caracter sensibil și personalul responsabil cu investigațiile. Managerii / coordonatorii vor asigura gestionarea performanței personalului, sprijină o cultură organizațională responsabilă și sigură pentru a preveni hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul și abuzul asupra copiilor.
c) Directorii sau reprezentanții legali trebuie să ofere îndrumări clare și să demonstreze modul în care organizația, în toate operațiunile sale, va depune toate eforturile să protejeze toate persoanele împotriva hărțuirii, exploatării și abuzului sexual, precum și a abuzului asupra copiilor, în cadrul desfășurării proiectelor și programelor SCOP. Directorii / reprezentanții legali trebuie să se asigure că mecanismele de raportare sunt adecvate din punct de vedere cultural, sigure și accesibile, sunt dezvoltate, implementate și monitorizate și revizuite pentru eficacitate. Aceasta include acțiuni de sensibilizare a participanților la programe, a angajaților SCOP și a personalului conex cu privire la protecția împotriva hărțuirii, exploatării și abuzului sexual și a abuzului asupra copiilor, precum și la modul de utilizare a mecanismelor de raportare. Reprezentanții legali conduc acțiunile SCOP cu partenerii locali pentru a asigura un sprijin, o evaluare și o monitorizare corespunzătoare a angajamentelor partenerilor în legătură cu această politică. Reprezentanții legali SCOP vor depune, de asemenea, toate eforturile pentru a se asigura că prelucrarea plângerilor și procedurile de investigare sunt aplicate, împreună cu procedurile disciplinare adecvate pentru angajați, după caz. Reprezentanții legali SCOP sunt responsabili pentru asigurarea faptului că serviciile de asistență pentru supraviețuitori sunt de bună calitate și adecvate.

6. Politici asociate
Această politică este complementară setului de standarde de comportament pe care toți angajații SCOP sunt obligați să le respecte în cadrul:
• Codul de conduită și Codul de etică SCOP
• Politica privind egalitatea de gen SCOP
• Politica de consimțământ privind imagini SCOP
• orice alte coduri sau politici aferente definite de SCOP

ANNEXA 1 - Codul de conduită privind salvgardarea SCOP
Capacitatea SCOP de a-și realiza viziunea și misiunea sa depinde de eforturile individuale și colective ale tuturor angajaților SCOP și ale personalului conex. În acest scop, toți angajații SCOP și personalul asociat trebuie să susțină și să promoveze cele mai înalte standarde de conduită etică și profesională și să respecte politicile SCOP. Politica de salvgardare a SCOP și prezentul Cod de conduită privind salvgardarea definesc conduita de salvgardare pe care trebuie să o urmeze toți angajații SCOP și personalul asociat pentru a proteja pe oricine împotriva hărțuirii, exploatării și abuzului sexual, precum și a abuzului asupra copiilor, comise de angajații SCOP și personalul conex.
Acest Cod de conduită privind salvgardarea este menit să ofere un ghid ilustrativ pentru angajații SCOP și personalul asociat, pentru a lua decizii care exemplifică Codul de conduită și valorile esențiale în viața lor profesională și personală. Orice încălcare a acestui Cod de conduită de salvgardare reprezintă o îngrijorare serioasă și poate duce la acțiuni disciplinare, până la și inclusiv concediere, în conformitate cu procedurile disciplinare ale SCOP și cu legile aplicabile. Toți angajații SCOP și personalul asociat trebuie să citească și să semneze acest Cod de conduită privind salvgardarea.

În calitate de angajat sau personal asociat SCOP, eu voi
a) crea și menține o cultură organizațională sigură și echitabilă care previne și se opune hărțuirii, exploatării și abuzului sexual, precum și abuzului asupra copiilor.
b) trata pe toată lumea cu demnitate și respect și contesta atitudinile și comportamentele care contravin politicii de salvgardare SCOP și codului de conduită de salvgardare.
c) raporta imediat orice nelămurire pe care le am cu privire la posibilele încălcări ale politicii de salvgardare SCOP sau ale codului de conduită de salvgardare, fie de către un angajat SCOP, fie de către personalul asociat. Înțeleg faptul că nerespectarea obligației de a raporta orice problemă poate duce la măsuri disciplinare. Mă voi asigura că sunt conștient de opțiunile care-mi sunt disponibile pentru a raporta și că, atunci când raportez un motiv de îngrijorare sau o acuzație, o voi face în mod confidențial.
d) împărtăși informații sensibile despre care pot fi conștient și care se referă la preocupări legate de hărțuire sexuală, exploatare și abuz sau abuz asupra copiilor, indiferent dacă implică personal, participanți la program sau alții din comunitățile în care lucrează SCOP, prin opțiunile de raportare disponibile. Înțeleg faptul că, pentru respectul, demnitatea și siguranța tuturor celor implicați, este esențial să păstrez confidențialitatea cu privire la orice motiv de îngrijorare sau informație de care am cunoștință și să transmit informațiile doar personalului cu funcția corespunzătoare care trebuie să cunoască astfel de informații. Sunt conștient(ă) de faptul că încălcarea acestei politici îi poate expune pe ceilalți la riscuri și, prin urmare, va atrage după sine proceduri disciplinare.
e) dezvălui SCOP orice hotărâre civilă sau condamnare penală care se referă la acuzațiile făcute împotriva mea de hărțuire sexuală, exploatare sau abuz asupra oricărei persoane.
f) asigura întotdeauna un alt adult prezent atunci când lucrez cu copii.
g) asigura întotdeauna că, în scopuri profesionale, atunci când fotografiez sau filmez un copil, eu:
• respect tradițiile sau restricțiile locale privind reproducerea imaginilor personale,
• obțin consimțământul în cunoștință de cauză al părintelui sau al tutorelui copilului, înainte de a fotografia sau filma copilul, explicându-i modul în care va fi folosită fotografia sau filmul,
• mă asigur că fotografiile, filmele, videoclipurile și DVD-urile prezintă copilul într-o manieră demnă și respectuoasă și nu într-o manieră vulnerabilă sau supusă,
• mă asigur că, copiii sunt îmbrăcați corespunzător și nu în ipostaze care ar putea fi văzute ca sugestive din punct de vedere sexual,
• mă asigur că imaginile sunt reprezentări oneste ale contextului și ale faptelor și
• mă asigur că etichetele fișierului nu dezvăluie informații de identificare despre un copil, de exemplu, numele și locația exactă.
h) proteja, gestiona și utiliza în mod corespunzător resursele umane, financiare și materiale ale SCOP și nu voi folosi niciodată resursele SCOP, inclusiv utilizarea computerelor, camerelor foto, telefoanelor mobile sau a rețelelor sociale, pentru a exploata sau hărțui participanții la programele SCOP, copiii sau alții din comunități în care lucrează SCOP. Sunt conștient de faptul că aceasta înseamnă că este interzis personalului să acceseze, să afișeze sau să transmită materiale jignitoare și/sau pornografice pe orice dispozitiv electronic utilizat / furnizat sau subvenționat de SCOP (de exemplu computer, tabletă, telefon) în orice moment sau pe orice dispozitiv electronic personal, dispozitiv într-o rețea SCOP la locul de muncă.

În calitate de angajat sau personal asociat SCOP, eu nu voi -
a) hărțui, exploata sau abuza sexual pe nimeni și înțeleg faptul că aceste comportamente constituie acte de abatere gravă și, prin urmare, reprezintă motive de acțiune disciplinară, ajungând până la (inclusiv) concediere.
b) mă voi angaja în nicio formă de activitate sexuală sau voi dezvolta relații fizice/sexuale cu copiii (persoane sub 18 ani) indiferent de vârsta consimțământului la nivel local. Înțeleg faptul că ignoranța sau presupunerea greșită cu privire la vârsta unui copil nu constituie o apărare.
c) tranzacționa bani, locuri de muncă, bunuri sau servicii pentru sex, inclusiv favoruri sexuale sau alte forme de comportament umilitor, degradant sau exploatator. Înțeleg că acest lucru înseamnă că nu mi-e permis să cumpăr servicii sexuale de la nimeni, în niciun moment, și că nu mi-e permis să ofer asistența care se cuvine participanților/ beneficiarilor programelor pentru servicii sexuale.
d) implica în nici o activitate sexuală sau relație sexuală cu participanții/ beneficiarii programelor. Sunt conștient(ă) că astfel de relații sunt interzise. Înțeleg că astfel de relații se bazează pe o folosire necorespunzătoare a poziției mele și pe o dinamică a puterii inerent inegală și pot submina credibilitatea și integritatea acțiunilor SCOP. Înțeleg că trebuie să-i declar managerului meu ierarhic sau managerului de resurse umane orice relație avută anterior cu participanții/ beneficiarii programelor. Voi solicita îndrumări cu privire la această interdicție din partea managerului corespunzător.
e) solicita niciun serviciu sau favoare sexuală de la participanții la programele SCOP, de la copii sau de la alte persoane din comunitățile în care activează SCOP și nu voi intra în relații de hărțuire, exploatare sau abuz sexual.
f) susține și nu voi lua parte la nicio formă de exploatare sexuală sau de activități abuzive, inclusiv, de exemplu, pornografia infantilă, traficul de ființe umane sau căsătoria între copii.
g) angaja copii pentru munci casnice sau de altă natură, care sunt nepotrivite având în vedere vârsta sau stadiul de dezvoltare al acestora, care interferează cu timpul lor disponibil pentru educație și activități recreative, sau care îi expun la un risc semnificativ de rănire sau exploatare.
h) folosi față de copii un limbaj sau un comportament inadecvat, hărțuitor, abuziv, provocator din punct de vedere sexual, umilitor sau inadecvat din punct de vedere cultural.

ANEXA 2 - Definiții
Copil este orice persoană cu vârsta sub 18 ani, indiferent de definițiile din țară cu privire la momentul când un copil ajunge la maturitate.
Adulți care se confruntă cu vulnerabilitatea sunt orice persoană în vârstă de 18 ani sau mai mult care
• este incapabilă să aibă grijă de ea însăși/ să se protejeze de vătămări sau de exploatare; sau
• este considerată a fi în pericol din cauza genului său, a sănătății sale mentale sau fizice, a handicapului său, a apartenenței sale etnice, a identității sale religioase, a orientării sale sexuale, a statutului său economic sau social sau ca urmare a dezastrelor și conflictelor.
• este într-o situație de subordonare și, prin urmare, se confruntă cu o diferență de putere care o pune în pericol
Hărțuirea sexuală este orice avans sexual nedorit, cerere de favoruri sexuale, comportament verbal sau fizic sau gest de natură sexuală sau orice alt comportament de natură sexuală care ar putea fi în mod rezonabil interpretat sau perceput ca fiind o ofensă sau o umilință pentru o altă persoană; atunci când un astfel de comportament interferează cu munca, devine o condiție de angajare sau creează un mediu de lucru intimidant, ostil sau ofensator. Deși implică, de obicei, un model comportamental, acesta poate lua forma unui singur incident.
Exploatarea sexuală înseamnă orice abuz efectiv sau tentativă de abuzare a unei poziții de vulnerabilitate, de diferență de putere sau de încredere, în scopuri sexuale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea: profitul monetar, social sau politic de pe urma exploatării sexuale a altei persoane.
Prin abuz sexual se înțelege intruziunea fizică efectivă sau amenințarea cu intruziunea fizică de natură sexuală, fie prin forță, fie în condiții de inegalitate sau coerciție.
Exploatarea și abuzul asupra copiilor (implică unul sau mai multe dintre următoarele)
• Abuz fizic. Abuzul fizic are loc atunci când o persoană, în mod intenționat, rănește sau amenință să rănească un copil. Acesta poate fi, de exemplu, o palmă, o lovitură, un pumn, o scuturătură, o lovitură cu piciorul, o bătaie, o arsură, o împingere sau o înșfăcare. Abuzul fizic poate fi un act unic sau repetat. Nu lasă întotdeauna urme sau răni vizibile.
• Abuz emoțional. Abuzul emoțional sunt acte verbale sau simbolice, nepotrivite față de un copil sau un comportament care, de-a lungul timpului, nu reușește să-i ofere copilului îngrijire non-fizică și o disponibilitate emoțională adecvată. Astfel de acte au o mare probabilitate de a afecta stima de sine sau competența socială a copilului.
• Neglijarea. Neglijarea este incapacitatea de a-i oferi unui copil (în cazul în care este în măsură să facă acest lucru) condițiile care sunt acceptate din punct de vedere cultural ca fiind esențiale pentru dezvoltarea și bunăstarea fizică și emoțională a acestuia.
• Comportament sexual necorespunzător cu un copil. Comportamentul sexual necorespunzător cu un copil este orice formă de activitate sexuală cu un copil. Este evidențiat de o activitate între un copil și un adult sau un alt copil care, prin vârstă sau dezvoltare, se află într-o relație de responsabilitate, încredere sau putere, activitatea fiind destinată să împlinească sau să satisfacă nevoile celeilalte persoane. Poate include, dar nu se limitează la, activități cu sau fără contact, incitarea sau constrângerea unui copil să se implice în orice activitate sexuală, folosirea unui copil în prostituție sau în alte practici sexuale, sau expunerea unui copil la materiale de exploatare sexuală online, folosirea copiilor la activități și materiale pornografice sau realizarea de imagini de exploatare sexuală a copiilor.
Manipulare sexuală se referă, în general, la un comportament care-i facilitează unui infractor procurarea unui copil sau a unui adult vulnerabil pentru activități sexuale. Adesea, acesta implică câștigarea încrederii copiilor și/ sau a persoanelor care îi îngrijesc sau a unui adult vulnerabil, pentru a avea acces la aceștia în scopul de a-i abuza sexual. De exemplu, manipularea sexuală include grija sau atenția acordată unui anumit copil sau adult, oferindu-i-se cadouri, bani, droguri sau alcool, încurajându-i-se sentimentele romantice sau expunându-l la concepte sexuale prin conversații sau prin expunerea la pornografie.
Manipularea sexuală online este acțiunea de a trimite un mesaj electronic, o serie de mesaje sau de a se conecta pe o platformă online cu un conținut care poate fi de natură indecentă, cu intenția de a determina destinatarul să se implice sau să se supună unei activități sexuale cu o altă persoană, inclusiv, dar nu neapărat, cu expeditorul.
Atât copiii, cât și adulții vulnerabili pot fi victime ale manipulării sexuale și ale manipulării sexuale online, copiii fiind ținta specială a manipulatorilor online.
Salvgardare sunt măsurile pe care le luăm pentru a preveni, raporta și reacționa la vătămări sau abuzuri și pentru a proteja sănătatea, bunăstarea și drepturile omului pentru orice persoană care intră în contact cu SCOP, fie că este vorba de angajații SCOP și personalul conex, partenerii, participanții la programe și comunitățile.
Voluntarii sunt persoane din comunitatea locală în care își desfășoară activitatea SCOP și care îndeplinesc sarcini pentru SCOP în mod voluntar.
Vizitatorii sunt o serie de persoane care vizitează sediile sau programele SCOP, inclusiv reprezentanți ai donatorilor sau ai instituțiilor partenere, jurnaliști, mass-media, celebrități, membri ai familiei.

Acest document a fost probat pe 16 Martie 2022 de IAGOS LASZLO ENDRE, Președinte SCOP